mandag, juni 29, 2009

prosess: Landsbymetafor

Vi vil skape en egen verden for beboerne i Nye Jarleveien. For å aktivisere bygget vil vi bruke de aktive delene av romprogrammet og rette de ut mot fellesarealene. Vi tenker at grunnplanet fungerer som en landsby med de ulike bestanddelene en landsby har. Slik kan beboerne i Jarleveien ta en spasertur til Mølleren eller til Brønnen, eller møte en venn og ta en øl i havnen. Opp fra landsbyen vokser trærne. Her bor bonden med sin åkerlapp, beboeren i Jarleveien 10. Torget er samlingspunktet i landsbyen, men hva er torget i Jarleveien 10??

Vi bruker dagene på å prosjektere; skissere planer, snitt og fasader. Utallige utkast limes inn i skisseboken og blir stående som skritt på veien mot et framtidig resultat.

fredag, juni 26, 2009

prosess: Modell 1:200


Verkstedet på skolen har sommerstengt i hele 6 uker framover. Kjempemessig for oss diplomstudenter som i akkurat denne perioden jobber iherdig og parallelt med tegning og modell! (tør vi foreslå en løsning med en åpningsdag i uken også på sommeren? med en stud.ass?)


Vi har brukt den siste åpningsuken på verkstedet på å bygge en modell i målestokk 1:200.
500 kroner i papp og lim denne gangen.


Vi har i dag hatt en konstruktiv og inspirerende veiledning med veileder Steffen, og ivrer etter å tegne videre på Nye Jarleveien 10 og boltre oss med den nye modellen selv om sola steiker ute! :)

torsdag, juni 25, 2009

prosess: Angående midtsemesterbloggpost

Etter flere bekymringsmeldinger fra ulike hold ser vi oss nødt til å dementere noe av dramatikken i bloggposten om Midtsemestergjennomgangen.

Vi skrev der at vi starter med blanke ark i videre arbeid med prosjektet - en klar feilformulering fra vår side! Vi starter ikke fra scratch, men prøver en periode framover å legge bort litt av konvensjonene vi har latt oss prege av i det siste. Røsker litt opp i institusjonsbegrepet, og prøver å utfordre det mer enn det vi har gjort hittil.

Vi vil se på tomten med nye øyne, fordi vi har kjørt oss litt fast i et spor mtp plassering av bygningen, og prøver å hente inn igjen noe av åpenheten vi hadde i starten av semesteret i forhold til området.

Det er forøvrig interessant å se betydningen av riktig formulering i formidling av arkitektur! Vi vil skrive sånn at alle og enhver kan forstå oss, men samtidig må vi være faglig presise i vår uttrykksform. Note to self ;)

onsdag, juni 24, 2009

funfact: Ommøblering

Vi har utvidet horisonten på tegnesalen og opererer nå med større plass til modeller, arbeidsbord og veiledere. Lykken er noen ekstra kvadratmeter! :)

tirsdag, juni 23, 2009

prosess: Tomtebefaring

Vi tok en tur ut på tomta for å hente inspirasjon til videre arbeid. Solen skinte og Jarleveien 10 viste seg fra sin beste side. Vi slo camp ulike steder på tomta, skisset, fotograferte og noterte, og prøvde å registrere hvor de fineste uteområdene befant seg - uavhengig av bygningen.

Hvordan kan Jarlveien 10 utvikles til det fineste stedet på Lade?
Hva må til for å gjøre tomta til et fantastisk sted?

Vi legger bygningen til side og konsentrere oss om uteområder!

mandag, juni 22, 2009

prosess: Midtsemestergjennomgang


Mye har skjedd, og bloggen vår har i det siste blitt kraftig forsømt.
Dette beklager vi, og bekrefter nok en gang for oss selv at det er (tid)krevende å få arkitekturen ut til folket :(

De siste ukene har blitt brukt til skissering av planer, snitt og fasader i anledning den store midtsemestergjennomgangen som ble avhold i forrige uke. Vi forventet å få prosjektet filleristet av midtsemester-sensor Ole Jørgen, noe det også ble, men på en nokså konstruktiv måte, tross alt.

Vi skal framover prøve å gi litt blaffen i de ansatte ved Nye Jarleveien, gi blaffen i kommunen, naboer og logistikk-konvensjoner og heller rendyrke rusmisbrukeren i hans og hennes bolig for alt det er verdt. Gode uteområder og trygghet basert på respekt og tillitt (uten overvåkning, gjerder eller slusesystem) er viktige fokusområder framover.

Vi bretter opp ermene og river prosjektet fra hverandre - tar et stort skritt tilbake og starter med blanke ark!
Yes we can!

torsdag, juni 11, 2009

funfact: Besøk av Sorgenfri


Vi har hatt besøk på salen av Birgit i gatemagasinet Sorgenfri. Vi fekk fortalt litt om våre tankar rundt rusomsorg og arkitekturpolitikk, og korleis vi tek stilling til dette i vår diplomoppgåve. Kva bør og kan vi som arkitektar bidra med i kommunale bygg?

Arkitekturpolitikk dreiar seg om meir enn opera og museumsbygg!
Følg med i augustnummeret av Sorgenfri :)

tirsdag, juni 09, 2009

inspirasjon: Husbanken


Vi har vært i møte med Husbanken for å fortelle om vårt diplomarbeid og Nye Jarleveien.
Ble godt mottatt av Rannveig og Inger Marie, som hadde mange interessante tanker rundt rusomsorg og boliger for vår brukergruppe.

Møtet resulterte også i hederlig omtale av Ready.Set.Go back! Husbankens nettsider.Vi håper å kunne holde kontakten med Husbanken framover for å dra nytte av deres erfaringer og forhåpentligvis kunne bidra med noe av den kunnskapen vi tillegger oss i vårt arbeid med Nye Jarleveien.

mandag, juni 01, 2009

tema: Nye retningslinjer for LAR på høring

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) og utkast til Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR-retningslinjen).

Behandling i LAR har betydelige faglige og etiske utfordringer både fordi det er snakk om en livstruende sykdom og fordi legemidlene som benyttes, kan skade andre. De siste årene har det utviklet seg uheldige forskjeller i landet når det gjelder ventetid, rehabiliteringsinnsats, medikamentbruk, organisering og praktisering av gjeldende retningslinjer.

Derfor er det viktig å revidere disse retningslinjene nå! Bra jobba Bjarne Håkon! :)

Sentralt for god behandling og god oppfølging av pasientene er at det settes inn tilstrekkelige rehabiliteringstiltak som tilpasset bolig og innhold i hverdagen.
- Vi vet at det å ha en bolig og det å ha jobb eller noe meningsfullt å holde på med er helt avgjørende for pasientenes livskvalitet. Derfor er det viktig med god samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, sier
divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet.

Cut`n paste fra:
Helsedirektoratet
Helse og OmsorgsdepartementetSåh! Det handler altså (blant annet) om bolig! Er det noe vi bryr oss om for tiden så er det det!

Derfor - om du ikke leser hele blekka, les nå ihvertfall:

Utdrag fra høringspapirene, kap 10.3.1 Bolig:


Det finnes få studier på metodikk i oppfølging av rusmiddelavhengige i bolig og ingen forskning om hvordan slikt arbeid skal gjøres i substitusjonsbehandling. (tell us about it...)

Vi har funnet en kvalitativ studie om bostedsløshet blant rusavhengige (144) og noe forskning om å forebygge og bekjempe bostedsløshet generelt, blant annet evalueringen av strategien ”På vei til egen bolig” (145). (oh yes, lest den)

Erfaring viser at mangel på bolig og rusproblemer opptrer sammen og at hjemløse personer med rusmiddelproblemer sjeldnere har kontakt med familien og sosialtjenesten. Personer med dobbeldiagnose synes i særlig stor grad å være husløse fordi de har vansker med å være i stabile omsorgssituasjoner og har svak sosial støtte.

(Vi kutta alle besøks-arealene våre ut fra romprogrammet etter at studieturen åpnet øynene våre for nettopp dette...)

Det er bred klinisk enighet om at hjelp til bolig og intensiv oppfølging fortrinnsvis i et rusfritt miljø er avgjørende for god rehabilitering i LAR. En stabil bosituasjon er et gode i seg selv og vil dessuten lette mulighetene for kontakt mellom hjelpeapparatet og pasienten og dermed lette oppfølgingen.

(bortsett fra på Dannesbo i Odense har vi fortsatt til gode å se vellykka eksempler på mix av LAR-pasienter og rusmisbrukere i samme bolig. Vi går derfor foreløpig ut fra at Nye Jarleveien ikke skal huse LAR-pasienter, men stiller oss åpne for endringer dersom trender innenfor rusomsorgen med tiden skulle forandre seg.)

Sosialtjenesten / NAV skal etter sosialtjenesteloven (9) § 3-4 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker

(med andre ord bygg med samme funksjoner som Nye JV10)

Erfaringsmessig er det meget uheldig å gi bolig til LAR-pasienter i hybelhus og lignende der det bor personer i aktiv rus. Likeledes viser erfaring at mange pasienter i LAR har behov for bolig med tilpassede tjenester og trenger mye oppfølging i boligen for å mestre bosituasjonen over tid.

Kommunen bør sørge for tilfredsstillende oppfølging i bolig som et ledd i rehabiliteringsarbeidet.


Så altså:

Dette vil si at kommunene (dersom forslaget går gjennom) får et enda større press på seg til å stille med bolig til de som starter Legemiddelassistert Rehabilitering! Og ikke bare hvilken som helst bolig, gjerne en bolig med god fysisk og psykisk oppfølging også!

Kan dette gå ut over ikke-LAR pasienter ("våre" brukere)? Kan dette ha noe å si for prioriteringene internt i Nye Jarleveien 10? Kan dette ha noe å si for Nye Jarleveien 10 versus andre kommunale boliger?

Vi har ikke svarene, men vi ser fram til at høringsuttalelsene foreligger 1.september! Særlig spennende blir det å se om Trondheim Kommune har noen innvendinger!